ALGEMENE VOORWAARDEN LEXECO CVBA

Toepassingsgebied

1.Alle bedingen in deze algemene voorwaarden gelden ten behoeve van LEXECO ADVOCATEN CVBA, of afgekort “LEXECO”, (RPR Antwerpen - BE 0466 455 875 – Mechelsesteenweg 64 b101 – 2018 Antwerpen – 03 233 76 55 – advocaten@lexeco.be), haar vennoten, de zaakvoerders van de vennootschappen en van al degenen die bij LEXECO werkzaam zijn en/of waren. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen enkel schriftelijk gemaakt worden. Eventuele algemene voorwaarden voorkomend op briefhoofd cliënt of van derden kunnen niet als stilzwijgend aanvaard worden gekwalificeerd en zijn ondergeschikt aan onderhavige voorwaarden die exclusief van toepassing zijn op alle activiteiten van LEXECO CVBA.

Organisatie en Samenwerking

2. De cliënt bezorgt alle relevante informatie, desgevallend gestaafd met de nodige stukken, met het oog op de gevraagde actie. Er wordt overlegd met de cliënt inzake de voorgenomen actie en zijn goedkeuring is in dit verband vereist. De cliënt wordt geïnformeerd inzake alle relevante gebeurtenissen in het dossier.

3. In elk dossier worden twee advocaten aangeduid - waarvan de namen bij aanvang van het dossier worden meegedeeld aan de cliënt - die beiden op de hoogte zijn van het dossier. Alle inhoudelijk belangrijke beslissingen (strategiebepaling) gebeuren door beide advocaten in overleg met de cliënt. De uitvoering van de besproken strategie gebeurt door één van beide advocaten.

4. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door het advocatenkantoor, zelfs indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de cliënt is de opdracht toe te vertrouwen aan één van de individuele advocaten. Het advocatenkantoor wijst onder haar uitsluitende bevoegdheid een behandelend advocaat aan.

5. LEXECO is in verband met de behandeling van de zaak gehouden tot een inspanningsverbintenis.

6. De uitvoering van de toevertrouwde opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de cliënt. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen ten aanzien van LEXECO noch haar aansprakelijkheid inroepen.

7. LEXECO verbindt zich ertoe haar prestaties te leveren binnen een redelijke termijn. In geval van specifiek afgesproken termijnen, verbindt LEXECO zich ertoe alle redelijke inspanningen te leveren om deze termijnen na te komen. LEXECO kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de overschrijding van termijnen die te wijten zijn aan de cliënt, aan derden of aan overmacht.

8. De advocaten van LEXECO zijn onderworpen aan het beroepsgeheim. Alle brieven, adviezen, procedurestukken, enz. die LEXECO overmaakt aan haar cliënten zijn confidentieel. De cliënt mag vertrouwelijke documenten van LEXECO slechts overmaken aan derden mits de uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van LEXECO. De beroepsorganisatie van de advocaten van LEXECO is de Orde van Vlaamse Balies, Balie Antwerpen. De behandelende advocaten dragen de titel van advocaat, verleend in België.

Erelonen en Facturatie

9. Het ereloon wordt in beginsel berekend per gepresteerd uur. De uurtarieven zijn exclusief BTW en worden aan de cliënt meegedeeld op de inleidende vergadering of bij aanvang van het dossier, zodat ter zake volledige transparantie bestaat. Zij kunnen jaarlijks worden aangepast.

Naast het ereloon worden administratie-en dossierkosten aangerekend ten bedrage van 10 % van het aangerekende ereloon.

Bij uitzonderlijk resultaat en/of groot belang wordt een bijkomend ereloon aangerekend in functie van dit bereikte resultaat.

Buiten, boven en naast het gangbare uurtarief kan het ereloon ook procentueel, forfaitair of jaarlijks procentueel/forfaitair berekend worden. Volgende niet-limitatieve opgesomde elementen kunnen een afwijkend ereloon verantwoorden: de waarde van de zaak, het belang, de aard van de zaak, de frequentie van het aantal zaken uitgaande van één bedrijf of persoon, het resultaat, de hoogdringendheid, de specificiteit en moeilijkheid van de opdracht.

De bovenvermelde tarieven worden verhoogd met 25 % voor dringend te leveren prestaties en met 50 % voor super dringend te leveren prestaties die een ernstige verstoring van de kantoorwerking veroorzaken.

10. De facturen bestaan uit administratie-en dossierkosten (10% van het aangerekende ereloon), voorgeschoten kosten aan derden, kilometervergoedingen en geleverde prestaties en worden opgemaakt op basis van een timesheet, die door de cliënt ten allen tijde kan worden opgevraagd. De geleverde prestaties en kosten zijn onderhevig aan de BTW-reglementering.

11. Er wordt een provisie voor de te verwachten prestaties en kosten gevraagd, die geldt als waarborg en verrekend wordt met de eindfactuur.

12. De facturen zijn contant betaalbaar te Antwerpen. Vanaf 8 dagen na factuurdatum zijn van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning verwijlintresten verschuldigdovereenkomstigde wettelijke rentevoet, hetzij de wettelijke rentevoet van toepassing ingeval van betalingsachterstand bij handelstransacties. Indien betaling niet vrijwillig geschiedt en er hetzij burgerrechtelijke procedures hetzij arbitrale procedures noodzakelijk zijn ter inning,  zal een aanvullend schadebeding worden gevorderd van 10% gelet op de daaruit vloeiende aanvullende kosten.

Tevens behoudt LEXECO zich het recht voor de dienstverlening stop te zetten. De cliënt wordt hiervan steeds voorafgaandelijk verwittigd. Geleverde prestaties dienen in elk geval te worden vergoed.

13. Indien er zich na de aanvang van het dossier onvoorziene omstandigheden voordoen die de uitvoering van de overeenkomst door LEXECO moeilijker of kostelijker maakt, is LEXECO gerechtigd om de uitvoeringsmodaliteiten van haar contract te wijzigen of de bestaande overeenkomst op te schorten.

Beroep op derden

14. Derden waarop met het oog op de goede uitvoering van de opdracht een beroep wordt gedaan in gezamenlijk overleg tussen LEXECO en de cliënt, werken rechtstreeks in opdracht van de cliënt. De prestaties van deze derden worden door hen rechtstreeks aan de cliënt gefactureerd, die zorg draagt voor onmiddellijke betaling. Niet-betaling door de cliënt van facturen van derden kan voor LEXECO een reden zijn om de overeenkomst met de cliënt te beëindigen. In geen geval is LEXECO gehouden tot betaling van deze facturen.

15. De cliënt verklaart kennis te hebben van het feit en te aanvaarden dat LEXECO niet aansprakelijk is voor de tekortkomingen van deze derden. Evenmin kan LEXECO gehouden zijn tot vergoeding van de prestaties van deze derden.

Aansprakelijkheidsverzekering

16. LEXECO beschikt over een aansprakelijkheidsverzekering ten bedrage van 10 miljoen €. Een hogere verzekering kan schriftelijk door de cliënt worden aangevraagd, waarbij de te betalen premies aan de cliënt zullen aangerekend worden. De aansprakelijkheid van LEXECO is steeds beperkt tot het bedrag dat door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitbetaald. LEXECO is eveneens onderschrijver van de basispolis van beroepsaansprakelijkheids-verzekering van de Orde van Vlaamse Balies. Amlin Europe NV, met zetel te Koning Albert II-laan 37, 1030 Brussel dekt het risico burgerlijke beroepsaansprakelijkheid. Van Breda Risk & Benefits, met zetel te Plantin en Moretuslei 297, 2140 Antwerpen treedt op als makelaar van voormelde verzekeraar.

17. LEXECO doet redelijke inspanningen om e-mails en bijlagen te vrijwaren van enig virus of ander defect dat een computer of informaticasysteem zou kunnen beschadigen. Het blijft de verantwoordelijkheid van de cliënt om alle nodige maatregelen te nemen ter bescherming van de eigen computer of eigen informaticasysteem. LEXECO kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige verlies of enige schade die het gevolg zouden kunnen zijn van het ontvangen of gebruiken van elektronische documenten van LEXECO.

Beëindiging van de opdracht

18. Beide partijen kunnen op elk ogenblik de aan LEXECO toevertrouwde opdracht beëindigen door de andere partij hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen. De prestaties en kosten geleverd door LEXECO dienen vergoed te worden tot op het ogenblik van beëindiging van de opdracht.

Bindend karakter van de Nederlandstalige tekst

19. Huidige algemene voorwaarden zijn in het Nederlands, Frans, Engels en Duits opgesteld. In geval van onduidelijkheid is enkel de Nederlandstalige tekst bindend.

Toepasselijk recht en forum

20. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen bevoegd en het Belgisch recht evenals de toepasselijke deontologische regels zijn steeds van toepassing.

Disclaimer

De gegevens die zich op deze site bevinden, worden uitsluitend verstrekt met het oog op het verschaffen van informatie over Lexeco en de door Lexeco aangeboden dienstverlening.

Lexeco levert alle redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat deze informatie correct is op het moment van opname, wat niet belet dat er zich op deze site steeds onvolledige, onnauwkeurige of niet meer actuele informatie kan bevinden. Lexeco behoudt zich het recht voor de aangeboden informatie op gelijk welk moment aan te vullen, te wijzigen, te corrigeren of te verwijderen, zonder enige kennisgeving en zonder dat zulks aanleiding kan geven tot enige aansprakelijkheid in hoofde van Lexeco.

Lexeco sluit uitdrukkelijk elke waarborg of garantie in verband met de verstrekte informatie uit zover wettelijk mogelijk en kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor enige rechtstreekse schade of gevolgschade. Het auteursrecht op alle aangeboden informatie berust bij Lexeco en deze informatie kan bijgevolg niet worden gereproduceerd of meegedeeld zonder voorafgaandelijke en uitdrukkelijke toestemming van Lexeco. Door deze site te bezoeken aanvaardt u dat het Belgische recht van toepassing is in de verhouding tussen Lexeco en uzelf.

Alle informatie of gegevens die door gebruikers van deze website aan Lexeco worden overgemaakt, worden vertrouwelijk behandeld. Deze informatie wordt slechts gebruikt om Lexeco in staat te stellen uw vragen en/of opmerkingen efficiënt te behandelen en onze dienstverlening te personaliseren. In geen geval zal deze informatie worden overgemaakt aan derden zonder uw voorafgaandelijke toestemming.

 

 

Cookiebeleid

Deze website maakt gebruik van zowel directe als functionele cookies. 

Als u deze website bezoekt, gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies. Het staat u vrij cookies uit te schakelen in uw browser, maar dan kan de goede werking van de site niet gegarandeerd worden.